บริษัทเมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ซ่อม ดูเเลครบวงจร เลขที่เสียภาษี 0105556110165 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ MANUAL, SEMI AUTO, FULLY AUTOMATIC : CLASS N , CLASS B สนใจสินค้า ติดต่อ 093-447-7991, 994, 995

การใช้งาน STURDY SA-232

วิธีการใช้งานหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Sturdy SA-232

1. ปลดล็อคเปิดประตูหม้อนึ่งออก

2. เติมน้ำเข้ำไปในห้องนึ่ง(น้ำกลั่นบริสุทธิ์หรือน้ำดื่ม) ให้ปริ่มขอบหม้อนึ่ง

3. ใส่ถำดรองเข้ำไปในห้องนึ่ง และใส่อุปกรณ์ที่จะฆ่าเชื้อเข้าไปปิดประตูให้สนิทพร้อมกับตรวจสอบวาวล์ระบายแรงดันที่จะอยู่ด้านบนตัวเครื่องว่ำปิดสนิทหรือยัง

4. เปิดสวิช power ไฟจะโชว์เครื่องพร้อมที่จะทำงาน เลือกเวลาในกำรฆ่ำเชื้อ มี 2 ค่าคือ 15กับ30 นาที

5. กดปุ่มสตาร์ท ไฟ Heat จะขึ้น คือเครื่องกำลังต้มน้ำในหม้อนึ่งให้เดือด อาจใช้เวลา 15 นาที ความดันจะขึ้นไปจนถึงอุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส เข็มเกล์วัด

6. จำกนั้น ไฟจะกระพริบที่ stur ไฟดวงที่ จะติด ตือกำลัง ฆ่ำเชื้อและเวลาก็จะเริ่มนับถอยหลังเราอาจจะต้องตั้งเวลาใว้

7. หลังจำกนั้น ไฟดวงที่ 4 จะติด คือเสร็จสิ้นกำรทำงำน

8. จำกนั้นถ้ำเรำจะนำอุปกรณ์ออกให้เรำปล่อยแรงดันออกก่อนโดยที่เปิดวำวล์ระบำยแรงดัน ด้ำนบน แล้วเกล์วัดควำมดันก็จะเริ่มลดลง จนลงมำถึงเลข 0 จึงนำอุปกรณ์ออก

9. เปิดฝาเล็กน้อยทิ้งใว้สัก 15-20 นำทีเพื่อให้ไอระเหยออกให้หมด จากนั้นค่อยนำอุปกรณ์มาใช้งาน

10. ส่วนการทำความสะอาดนั้น หลังจากใช้งานเสร็จให้เทน้ำทุกครั้ง และใช้ผ้ำเช็ดขอบยางประตูและขอบถังนึ่ง

Visitors: 94,245
บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในราคาที่ถูกสุดๆ โทร 093-4477-991 ถึง 5 หรือ 02-024-1441-2 แฟกซ์: 02-024-1443