บริการหลังการขาย

                            

              

                                   บริการหลังการขาย / การรับประกันสินค้า

  เงื่อนไขการรับประกันสินค้า  การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อเกิดสภาพผิดปกติ ดังนี้ 
  • สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข สภาพ                                                     
  • สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง
  • บัตรรับประกันที่ต้องใช้มีรอยฉีกขาด, ลบเลือน
  • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
  • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ เหตุจลาจล ความเสียหายจากสัตว์ เป็นต้น
  • มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ
  • ความผิดปกติใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ
 

                                                               

Visitors: 136,551